-->

Allmänna villkor

 1. Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Gundrastorps Service och kund.
 2. Kund är fysisk person med vilken Gundrastorps Service har ingått avtal.
 3. Åtaganden för Gundrastorps Service kan ändras till följd av förändringar av tillämpliga internationella och svenska regleringar.
 4. Gundrastorps Service förbehålls rätten att ändra innehållet i tjänsten. Vid väsentliga förändringar i tjänsten åligger det Gundrastorps Service att, med minst en månads varsel, informera kund om förändringarna. Framkommer det genom förändringen väsentlig nackdel för kunden, har denne rätt att säga upp avtalet från det att ändringen träder i kraft.
 5. Kunden ansvarar för att denne har nödvändig utrustning och anslutningar för att kunna bruka tjänsten. Endast utrustning som godkänts enligt krav i lag, föreskrift eller teknisk standard får användas vid brukandet av tjänst.
 6. Av Gundrastorps Service utlämnade koder, lösenord eller liknandes förvaring och brukande skall ske på ett betryggande sätt så att ej obehöriga får tillgång till dem. Eventuell skada eller påverkan på tjänst som tillkommit i strid med ovanstående har ej Gundrastorps Service ansvar för.
 7. Tjänst, eller del av tjänst, får ej överlåtas.
 8. Allt material, såsom till exempel text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på internet ansvarar kunden för. Kunden får inte via material, personlig hemsida, inlägg i diskussionsforum eller liknande bryta mot lag, möjliggöra eller uppmana för annan att begå brott, skada tredje person eller i övrigt anses stötande eller opassande.
 9. Avgift för tjänst faktureras kund per kalenderår/återstående del av kalenderår i förskott.
 10. Kan kunden inte utnyttja tjänst på grund av omständigheter hänförbara till denne eller dennes utrustning eller andra omständigheter utanför Gundrastorps Services kontroll skall detta inte medföra återbetalning av erlagd avgift.
 11. Betalning skall vara Gundrastorps Service tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum.
 12. Vid försenad betalning debiterar Gundrastorps Service dröjsmålsränta. Försenad betalning kan också leda till stängning av tjänsten.
 13. Om kund bryter mot reglerna i detta avtal har Gundrastorps Service rätt att med omedelbar verkan stänga av kunden från vidare brukande av tjänsten.
 14. Gundrastorps Service förbehåller sig rätten att med tre månaders varsel upphöra med tjänst. Betald avgift från kund till Gundrastorps Service återbetalas i detta fall till den del som avser tiden efter tjänstens upphörande, dock ej i de fall då avtalets upphörande kan grundas i kunds kontraktsbrott.